Anàlisi exhaustiva del gen ABCA4: caracterització de noves variants patogèniques

Anàlisi exhaustiva del gen ABCA4: caracterització de noves variants patogèniques

Directora

Dra. Esther Pomares.

Investigadors

Dr. Víctor Abad (Departament de Genètica) i Dra. Anniken Burés, Dr. Borja Corcóstegui i Dr. Rafael Navarro (Departament de Retina i Vitri).

Descripció del projecte

La gran majoria de pacients amb malaltia de Stargardt, així com la meitat dels casos recessius de distròfia de cons i bastons, presenten mutacions en el gen ABCA4. A més, aquest gen també s'associa a un nombre considerable de casos de maculopatia en ull de bou i a un petit conjunt de famílies amb retinosi pigmentària. Tot això situa l'ABCA4 com un gen amb casuística destacada en el conjunt de les Distròfies de Retina (DR), i és per aquest motiu que s'està treballant en el disseny de teràpies efectives sobre aquest.

La majoria d'aquests tractaments depenen del tipus de mutació i de l'efecte que produeix, fet pel qual l'estudi i el coneixement previ de les variants associades a aquestes DR és un requisit indispensable a l'hora de desenvolupar les teràpies més adequades en cada cas.

La recerca i identificació de variants en el gen ABCA4 és particularment complexa, degut a la seva grandària (50 exons o regions codificants de l'ADN) i a la seva elevada heterogeneïtat al·lèlica (més de 800 mutacions descrites a dia d'avui). A més, pot presentar variants patogèniques en regions intròniques o reguladores, és a dir, no codificants. De fet, s'estima que entre el 15 i el 20% dels pacients són portadors de, com a mínim, una mutació en aquestes regions, que no es poden analitzar en els estudis genètics convencionals degut a la seva elevada complexitat.

Treball previ i nous objectius

Recentment, el grup investigador del laboratori de biologia molecular de l'IMO ha finalitzat un estudi basat en l'anàlisi completa dels 50 exons del gen ABCA4 en 65 pacients. En el 23% dels casos només s'ha pogut identificar un al·lel patogènic, fet pel qual se suggereix que la segona variant es podria localitzar a les regions intròniques.

Per aquest motiu, l'objectiu del present projecte és identificar noves variants en les regions no codificants del gen, així com completar el diagnòstic genètic d'aquells pacients amb només una mutació en ABCA4. A més, els resultats d'aquest projecte aportaran dades epidemiològiques concretes sobre la prevalença dels diferents tipus de mutacions en aquest gen, una informació de gran valor a l'hora d'establir les bases moleculars d'aquestes patologies.