Política de privacitat

Imprimir

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

   Raó Social del Responsable

   CIF

   FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA (FUNDACIÓ IMO)

   CIF G65299950

   C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona (Espanya):

   C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona (Espanya)

   Finalitat 

   Enviament de notificacions que puguin ser del seu interès.

   Gestió de les seves dades de contacte per a enviament de certificats de donació

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT.

Abast

La present Política de privacitat de la FUNDACIÓ IMO regula l'obtenció, la utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o en qualsevol dels entorns d'Internet de la FUNDACIÓ IMO. 

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per la FUNDACIÓ IMO, els Usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular la FUNDACIÓ IMO, i es poden exercir els drets pertinents segons el que s'exposa en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a disposició dels usuaris i / o interessats en la corresponent web.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

FUNDACIÓ IMO és la persona jurídica responsable de la recollida i el processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que ella presta. 

FUNDACIÓ IMO es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són: 

   Raó Social del Responsable

   CIF

   FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA (FUNDACIÓ IMO)

   CIF G65299950

   C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona (Espanya):

   C/ JOSEP MARIA LLADÓ, 3, 08035 BARCELONA (ESPANYA)

   Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

   dpd.rgpd@fundacionimo.es

 


Amb quina/es finalitat/s recopilem les seves dades?         

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, FUNDACIÓ IMO només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden obtenir de l'usuari seran tractades amb les finalitats de: 

 • Enviament de notificacions que puguin ser del seu interès, la base legal del qual és el seu consentiment.
 • Gestionar les seves dades de contacte per tramitar la seva sol·licitud de visita, la base legal de la qual és la gestió d'eventuals mesures precontractuals. 

S'informa que no es realitzaran avaluacions automatitzades ni s'elaboraran perfils d'usuaris.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l'usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per la qual van ser obtingudes.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals que s'introdueixin a la pàgina web seran cedides a les entitats encarregades de gestionar les plataformes digitals de gestió i conservació de bases de dades, així com al INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DOS SLP en cas que sigui necessari per a la prestació del servei o per comunicacions que poden ser del seu interès. En cap cas addicional, amb excepció dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a la FUNDACIÓ IMO tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos, la FUNDACIÓ IMO col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

La FUNDACIÓ IMO no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquests webs, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

La FUNDACIÓ IMO no ven, lloga o cedeix les adreces de correu electrònic dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

El web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació en línia, la FUNDACIÓ IMO no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers, per no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre elles, i són, per tant, d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament. 

Els drets referits en el paràgraf precedent podrà exercitar-los cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona (Espanya):

FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA (FUNDACIÓ IMO)

C/ JOSEP MARIA LLADÓ, 3, 08035 BARCELONA (ESPANYA)

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació davant l'Autoritat de Control (Agencia Española de Protección de Datos) si ho consideren oportú. 

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES I IRREGULARITATS

En el cas d'existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega contactar amb:

FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA (FUNDACIÓ IMO)

C/ JOSEP MARIA LLADÓ, 3, 08035 BARCELONA (ESPANYA)

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

El fet d'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat i es dona per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les dades i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en HTTPS://WWW.FUNDACIONIMO.ORG/CA.

En tot cas, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades i assumeix la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es poguessin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titular d'un tercer, l'usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.


RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als llocs web com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en ells serà d'exclusiva responsabilitat de qui els realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través seu estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, que seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del mateix FUNDACIÓ IMO, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. la FUNDACIÓ IMO no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.


INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i / o informacions és la FUNDACIÓ IMO amb domicili a C/ JOSEP MARIA LLADÓ, 3, 08035 BARCELONA (ESPANYA) i amb la gestió del domini d'Internet: HTTPS://WWW.FUNDACIONIMO.ORG/CA inscrit en el registre corresponent i que atén comunicacions dels usuaris i / o interessats a través de l'adreça de correu electrònic INFORMACION@IMO.ES

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui ella el titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

La FUNDACIÓ IMO col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només hi accedeixin una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. 

La FUNDACIÓ IMO es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que en facin un ús incorrecte.

La FUNDACIÓ IMO recomana, seguint instruccions de l'Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) i de l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l'execució de les següents accions (en cas de que algun dia es disposi a l'ús):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nickspersonals amb els quals operar a través d'Internet, que els permeten disposar d'una autèntica «identitat digital» que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional. 
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a «amics» o «contactes directes» prèviament per l'usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia i no acceptar de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigar sempre que sigui possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar al perfil de l'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d'eines de microblogging, se'ls recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troben en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts dels quals es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s'han de subministrar les dades a desconeguts.
 • S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web. En ella s'explica qui són els seus titulars i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • Si l'usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que una xarxa social sol·liciti dades, ha de preguntar als pares o tutors per veure si ells aproven la subscripció o no.
 • No s'han de comunicar a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no s'han de comunicar a tercers i / o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar als pares o tutors.
 • S'ha de mantenir l'ordinador en una zona comuna de la casa.
 • S'han d'establir regles sobre l'ús d'Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Cal activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
 • Cal assegurar-se que els controls de verificació de l'edat estan implementats.
 • Cal assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Cal conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Cal explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el món en línia i que, si ho fan, ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Cal assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Cal controlar el perfil d'usuari del menor.
 • Cal assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Cal assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.