Política de privacitat

Imprimir

INFORMACIÓ IDENTIFICATIVA DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

   Raó Social del Responsable

   CIF

   FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA (FUNDACIÓ IMO)

   CIF G65299950

   C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona (Espanya):

   C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona (Espanya)

   Finalitat 

   Enviament de notificacions que puguin ser del seu interès.

   Gestió de les seves dades de contacte per a enviament de certificats de donació

 

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

Abast

La present Política de privacitat de la FUNDACIÓ IMO regula l'obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilitades pels Usuaris en la present web o a qualsevol dels entorns d'Internet de la FUNDACIÓ IMO.

Mitjançant l’emplenament dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per la FUNDACIÓ IMO, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un tractament de dades de caràcter personal, del qual és titular IaFUNDACIÓ IMO i es poden exercir els drets pertinents segons el que s'exposa en les següents clàusules.

Tots els textos legals es troben a la disposició dels usuaris o interessats en la corresponent web.

Qui és responsable del tractament de les seves dades?

La FUNDACIÓ IMO és la persona jurídica responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta.

La FUNDACIÓ IMO es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del responsable de tractament són:

   Raó Social del Responsable

   CIF

   FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA (FUNDACIÓ IMO)

   CIF G65299950

   C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona (Espanya):

   C/ JOSEP MARIA LLADÓ, 3, 08035 BARCELONA (ESPANYA)

   Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

   dpd.rgpd@fundacionimo.es

Amb quina/es finalitat/s recopilem les seves dades?         

D'acord amb el que es disposa en la normativa vigent, FUNDACIÓ IMO només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es poden recaptar de l'usuari seran tractades amb les finalitats de:

Enviament de notificacions que puguin ser del seu interès, la base legal del qual és el seu consentiment.

 • Gestionar les seves dades de contacte per a tramitar la seva sol·licitud de visita, la base legal de la qual és la gestió d'eventuals mesures precontractuals.
 • L'informem que no es faran avaluacions automatitzades ni s'elaboraran perfils d'usuaris.

Així mateix, li fem saber que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a l’elaboració d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l'usuari no manifesti el contrari i se seguiran els terminis de conservació legalment establerts, llevat que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la qual van ser captades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals que s'introdueixin a la pàgina web seran cedides a les entitats encarregades de gestionar les plataformes digitals de gestió i conservació de bases de dades, com també a l'INSTITUT DE MICROCIRUGIA OCULAR DOS SLU únicament en cas que sigui necessari per a la prestació del servei o per a comunicacions que puguin ser del seu interès. En cap cas addicional, amb excepció dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a la FUNDACIÓ IMO tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals o de navegació. En la resta dels casos, la FUNDACIÓ IMO col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

La FUNDACIÓ IMO no ven, lloga ni cedeix les dades personals dels usuaris d'aquests lloc web, a excepció del cas que sigui necessari per a la prestació del servei mateix.

FUNDACIÓ IMO no ven, lloga ni cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la prestació del servei mateix.

El web posseeix enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com són xarxes socials o sistemes de comunicació en línia.La FUNDACIÓ IMO no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials titularitat de tercers, perquè no en té cap capacitat de gestió ni control, per la qual cosa són d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

Plataforma de testing i anàlisi d'usabilitat

El present web utilitza tecnologies de seguiment d'usabilitat, les quals no identifiquen l'usuari. Aquestes tecnologies consisteixen en la utilització de Heatmaps, Scrollmaps, clickmaps, enregistraments anònims de l'ús dels Usuaris del web, valoracions i de l'experiència d'usuari, anàlisi del Funnel i de Conversions, així com en l’elaboració de sondejos.

Quins són els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt primer, els drets reconeguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent C/ Josep Maria Lladó, 3, 08035 Barcelona, Espanya:

FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA (FUNDACIÓ IMO)

C/ JOSEP MARIA LLADÓ, 3, 08035 BARCELONA, ESPANYA

Així mateix, es fa saber als Usuaris que poden retirar el consentiment per al tractament de les seves dades en qualsevol moment, com també poden presentar reclamació davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si ho consideren oportú.

 • Comunicació d'incidències i irregularitats.
 • En el cas d'existir alguna conducta o situació que pugui ser susceptible d’ocasionar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es prega que contacteu amb:

La FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA (FUNDACIÓ IMO)

C/ JOSEP MARIA LLADÓ, 3, 08035 BARCELONA, ESPANYA

Compromís de l'usuari perquè les seves dades estiguin inscrites en un tractament

El fet d’introduir les dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, de manera que es dona per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i l’avís legal i que es compromet a complir totalment durant la navegació i participació en HTTPS://WWW.FUNDACIONIMO.ORG/ES.

En tot cas, l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per mal emergent, que es poguessin desencadenar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titulars d'un tercer, l'usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflectits en el present avís legal i polítiques de privacitat.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut

Tant l'accés als llocs web com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos seran d'exclusiva responsabilitat de l’usuari. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts o productes ressenyats i accessibles a través d'aquest, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, que seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la FUNDACIÓ IMO mateix, tot això segons les possibilitats i finalitats per ales quals estan concebuts.

La FUNDACIÓ IMO no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per mal emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts elaborats pels Usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure d'informació previst en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions o informacions és la FUNDACIÓ IMO, amb domicili a C/ JOSEP MARIA LLADÓ, 3, 08035 BARCELONA, ESPANYA i amb la gestió del domini d'Internet: HTTPS://WWW.FUNDACIONIMO.ORG/ES, inscrit en el registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris o interessats a través de l'e-mail INFO@FUNDACIONIMO.ORG

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

Informació sobre l'ús d'altres webs i xarxes socials

L'empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de les qualssigui titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

La FUNDACIÓ IMO col·labora de manera ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només hi accedeixin una vegada hagin comprès i acceptat íntegrament el text legal esmentat.

La FUNDACIÓ IMO es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que en facin un ús incorrecte.

La FUNDACIÓ IMO recomana, seguint instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per a l'ús de xarxes socials o navegació en entorns Web, l'execució de les següents accions (en cas que algun dia es disposi a usar-les):

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer a l'ús de pseudònims o nicks personals per operar a través d'Internet, de manera que es permet que disposin d'una autèntica "identitat digital" que no posi en dubte la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial cura a l'hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, atès que en aquest cas poden posar en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre d'usuari com posteriorment, les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els seus llocs web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari en la xarxa social, de tal manera que no sigui completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com a "amics" o "contactes directes" prèviament per l'usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les quals manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona saber on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que sol freqüentar.
 • Als usuaris d'eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte a la publicació d'informació relativa als llocs en què es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l'usuari estarà cometent un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris emprar diferents noms d'usuari i contrasenyes per entrar en les diferents xarxes socials de les quals sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb ús de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • Els menors no han de revelar dades personals excessives. No s'han de subministrar mai les dades a desconeguts.
 • S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina web, on s'explica qui en són els titulars i la finalitat per a la qual se sol·liciten les dades.
 • Si l'usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·licitin dades per part d'una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per a veure si ells n’aproven la subscripció o no.
 • No han de comunicar-se a tercers els noms d'usuari i contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicades a tercers o desconeguts.
 • Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
 • S'ha de mantenir l'ordinador en una zona comuna de la casa.
 • S'han d'establir regles sobre l'ús d'Internet a casa.
 • Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
 • Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
 • Assegurar-se que els controls de verificació de l'edat estan activats.
 • Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
 • Conscienciar i informar els menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
 • Explicar als menors que no han de quedar mai amb persones que hagin conegut en el món online i que, si ho fan, ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
 • Assegurar-se que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allotjar continguts com a vídeos i fotografies, així com l'ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
 • Controlar el perfil d'usuari del menor.
 • Assegurar-se que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
 • Assegurar-se que els menors no utilitzen el seu nom complet.

Imprimeix la política de privacitat

 

 

 

 

 

 

Potser t'interessa