Avís legal

RESPONSABILITAT DE CONTINGUTS

Aquesta web té com a objecte principal la publicació d’informació i la difusió de l’activitat de la fundació.

LA FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA (FUNDACIÓ IMO), proveïda de CIF G6529995, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

 

  Raó Social o Nom de la Empresa   CIF
  FUNDACIÓ DE RECERCA DE L’INSTITUT DE MICROCIRURGIA OCULAR DE BARCELONA   G6529995
  Direcció:  
  C/ Josep Maria Lladó 3  
  Població:   Codi Postal:
  BARCELONA   08035

 

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat esmentada, propietària d’aquest domini, i que opera amb la marca FUNDACIÓ IMO.  Per a qüestions comercials i administratives, la societat atén a l’adreça següent:

 

C/ Josep Maria Lladó 3, 08035 Barcelona, Spain

1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal i a les Polítiques de privacitat en la versió publicada per la FUNDACIÓ IMO a l’instant mateix que l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquest Avís legal i les Polítiques de privacitat cada vegada que es proposi utilitzar la web, ja que poden patir modificacions.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

La FUNDACIÓ IMO no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir per mitjà d’enllaços o de qualsevol contingut que terceres persones facin disponible. Qualsevol ús d’un vincle o l’accés a una web no pròpia es fan per voluntat exclusiva de l’usuari i assumint-ne ell el risc; la FUNDACIÓ IMO no recomana ni garanteix cap informació obtinguda  a través d’un vincle d’altri a la web de la FUNDACIÓ IMO, ni es responsabilitza de cap pèrdua,  reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través seu que inclogui altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o no usar malament un enllaç, tant en connectar-se a la web de la FUNDACIÓ IMO com en accedir a la informació d’altres webs des de la de la FUNDACIÓ IMO.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle https://www.fundacionimo.org/ca des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualssevol altres de caràcter il·lícit o contràries a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar entenent ni declarar que la FUNDACIÓ IMO intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que en consenti la incursió, excepte autorització expressa.

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

L’informem que fem servir galetes a fi de millorar l’experiència de navegació a la nostra web i per prestar-li un servei millor. Per obtenir més informació sobre les galetes i sobre la manera com les fem servir, si li plau llegeixi la nostra Política de cookies.

5. RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i els serveis inclosos a la pàgina web o que hi estan disponibles poden incloure  incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. La FUNDACIÓ IMO pot incloure millores i/o canvis en els serveis o continguts en qualsevol moment. Així mateix, la FUNDACIÓ IMO ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades fiables, però tot i que s’han pres les mesures adients per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquesta web tenen dues finalitats: una d’informativa pel que fa a la qualitat, la situació, els serveis i les tarifes, i una altra de venda de productes, d’acord amb el que preveu aquest avís legal i la resta de textos legals de la web.

 

6. INFORMACIÓ SOBRE LES EXEMPCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TÈCNICA O DE CONTINGUT

La FUNDACIÓ IMO declina tota responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui per la causa que sigui. Així mateix, la FUNDACIÓ IMO no es fa responsable de les caigudes de la Xarxa, de les pèrdues  d’informació que produeixin aquestes caigudes, de suspensions temporals del flux elèctric o de qualsevol altra mena de dany indirecte que els usuaris puguin patir per causes alienes a la FUNDACIÓ IMO, que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmenats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, cosa que no nega els esforços de la FUNDACIÓ IMO per evitar aquesta classe d’incidents. En cas que l’usuari prengui determinades decisions o realitzi accions arran de la informació inclosa a qualsevol dels llocs web, es recomana que contrasti la informació rebuda amb altres fonts.

 

7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per la FUNDACIÓ IMO, així com els abocats a la Xarxa per mitjà de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual i per aquest motiu queden protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables a la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informacions sense  el consentiment exprés, previ i per escrit de la FUNDACIÓ IMO.   

Per tant, tots els continguts que es mostren a la pàgina web, i especialment dissenys, textos, gràfics, logos, ícones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la FUNDACIÓ IMO o de terceres persones que en siguin titulars i que n’hagin autoritzat degudament la inclusió a la pàgina web.

Els continguts, les imatges, les formes, les opinions, l’índex i la resta d’expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari perquè funcionin i es   visualitzin, constitueixen també una obra a efectes de drets d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i per les legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’això que s’assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la sanció per la via de la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i resta d’expressions formals de les pàgines web o servir-se’n comercialment, directa o indirectament, en la totalitat o parcialment, sense permís previ i per escrit de la FUNDACIÓ IMO.    

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discos durs d’ordinadors, dispositius USB - pen drive o smartphones), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per la FUNDACIÓ IMO, així com la traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i resta d’expressions formals que es posin a disposició dels usuaris per mitjà dels serveis o continguts, en la mesura que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

La FUNDACIÓ IMO és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i a la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

La FUNDACIÓ IMO, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que per mitjà de les pàgines web puguin escampar-se per la Xarxa continguts o opinions que es considerin  racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Els usuaris que enviïn a les pàgines web o al departament de suggeriments de la FUNDACIÓ IMO observacions, opinions o comentaris a través del servei de correu electrònic, tret que  expressin el contrari de manera certa i inconfusible en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts fos possible, s’entén que autoritzen la FUNDACIÓ IMO per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors, dispositius USB – pen drive o smartphones), digitalització, posada a disposició des de bases de dades que pertanyen a la FUNDACIÓ IMO, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris com aquestes, durant tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris d’aquesta mena els usuaris declinen tota pretensió crematística per part de la FUNDACIÓ IMO.

D’acord amb allò que s’assenyala al paràgraf anterior, la FUNDACIÓ IMO queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris per adaptar-los a les necessitats de format editorial de pàgines web, sense que per això es pugui entendre que hi ha en absolut cap mena  de lesió de qualsevol de les facultats morals de drets d’autor que els usuaris puguin tenir-hi. Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals una tercera persona pugui  beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índex i resta d’expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per la FUNDACIÓ IMO per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot enllaç, hiperenllaç, framing o vincle semblant que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de la FUNDACIÓ IMO sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la FUNDACIÓ IMO. Qualsevol transgressió d’allò que disposa aquest punt serà considerada una lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de la FUNDACIÓ IMO sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

La FUNDACIÓ IMO no assumirà cap mena de responsabilitat pel que fa a les conseqüències  derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de terceres persones als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, hiperenllaços, framing o vincles semblants des de les pàgines web de la FUNDACIÓ IMO

Potser t'interessa