Compromís i transparència

Compromís i transparència

Fundació IMO és una entitat fermament compromesa amb la transparència. Més enllà de les obligacions legals, creiem que una entitat sense ànim de lucre ha d'inspirar confiança i explicar amb detall als seus donants i beneficiaris què fa, com ho fa, i quins recursos són emprats. En el següent apartat, trobaràs tota la nostra informació organitzativa, administrativa i econòmica.

Informació institucional i organitzativa

La Fundació IMO, constituïda en 2010, està inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 2627. 

 

LA NOSTRA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

EL NOSTRE ORGANIGRAMA

 

Fundació IMO es regeix segons la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública; la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge; i el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

En el següent enllaç, pots veure els nostres estatuts, en els quals es reflecteix el nostre compromís amb l'avanç de l'oftalmologia.

Estatuts Fundació IMO

Històric de memòries

La Fundació IMO compagina el desenvolupament de projectes de recerca clínica i bàsica amb l'organització d'activitats i programes formatius per a professionals, així com jornades divulgatives per a fomentar la prevenció i campanyes de diagnòstic precoç dirigides a determinats sectors vulnerables de la població. D'aquesta manera, any rere any, aferma objectius i fa nous passos que li permeten avançar en les seves diferents línies estratègiques, recollits en les memòries anuals que pots trobar a continuació:

Memòria Fundació IMO 2020
Memòria Fundació IMO 2019
Memòria Fundació IMO 2018
Memòria Fundació IMO 2017
Memòria Fundació IMO 2015 - 2016
Memòria Fundació IMO 2014
Memòria Fundació IMO 2012 - 2013
Memòria Fundació IMO 2011 - 2012
Memòria Fundació IMO 2010

Informació econòmica i administrativa relativa a la Llei de Transparència (Llei 19/2013, de 9 de desembre)

En la nostra secció d'Informació econòmica pots consultar els nostres comptes anuals, incloent la retribució dels òrgans de direcció i administració, i els informes d'auditoria* corresponents. 

En el següent document es detallen els convenis vigents de Fundació IMO:

Relació de convenis vigents de Fundació IMO 2021

La relació d'ajudes i subvencions rebudes en els últims cinc anys es troba en aquest document:

Relació de subvencions rebudes per Fundació IMO en el període 2015-2020

La responsable en matèria de contractació és la Directora Executiva. 

Fundació IMO no té en l'actualitat cap contracte amb cap administració pública.

* Fundació IMO no va rebre ajudes públiques per import superior a 10.000€ fins a l'any 2019. Per això, els informes d'auditoria s'inicien en aquest any.

Potser t'interessa