Utilitat de les proves d'imatge en l'estudi de la baixa visió en nens